O sdružení
Jak nás podpořit
Sponzoring a daně
Podporují nás
Stanovy
ENG – About Home Art

 

O sdružení

V roce 1979 vyšel časopis Umění a řemesla, který se věnoval výtvarným aktivitám lidu na území Československa mimo jiné i v postmoderní době. Úvodní text redakce, po drobné úpravě, můžeme směle použít jako úvodní informaci o našich aktivitách:

Výchozí myšlenkou, ze které se zrodilo občanské sdružení Domácí umění, bylo konstatování, že každý z nás je vlastně v jistém směru tvůrcem, a to z hlediska utváření svého soukromého prostředí včetně zevnějšku. Lišíme se jen mírou uplatnění své individuality. Rozpon této spontánní výtvarné aktivity může být pojímán velmi široce a zahrnovat subjektivně vypjatý projev insitního umění, různé formy kutilství, ať ambiciózního či kompenzačního charakteru, až po pokleslou formu kýče, ale také prostý výběr a uspořádání předmětů v naší bezprostřední blízkosti. Sběrem, dokumentací a prezentací naší sbírky chceme přispět k poznání nedostatečně zmapovaného území výtvarné činnosti i vkusu prostého člověka a zachytit tak zbytky toho, co donedávna vytvářely ruce mužů a žen, a co bylo z různých důvodů taktně přecházeno, přehlíženo, zamlčováno nebo zatracováno. Co ale existovalo a formovalo i deformovalo další generace. Představa o výtvarné kultuře doby by bez informací o těchto svébytných předmětech byla neúplná. Cílem prezentace předmětů na našich výstavách není pranýřovat nebo zesměšňovat amatérskou tvorbu uplynulé doby, spíše chceme vyzdvihnout její ryzí projevy. Estetická úroveň předmětů závisí i na osobní kultuře tvůrců a výrobců bez rozdílu sféry působení, neboť všichni přispívali svým podílem k celku výtvarné kultury své doby.

Možná jsou v našich galeriích a muzeích ke spatření cennější umělecká díla, ale bez znalosti domácího umění by obraz dějin českého výtvarného snažení nebyl úplný.

 

Jak nás podpořit

Finančním darem na číslo účtu 1975085379/0800
– získané prostředky použijeme na nákup dalších předmětů do sbírky Domácího umění a k jejich prezentaci.

Věcným darem
– stále rozšiřujeme sbírku Domácího umění, chcete-li nám věnovat předmět z oblasti našeho zájmu – nabídněte nám jej!

Nákupem přes givt.cz

 

Sponzoring a daně

Dary figurují jako odpočitatelná položka za základu daně. Pro podnikatele, ať už fyzické nebo právní osoby, je dar v každém případě ztrátový. Není pravda, jak se někdy tvrdí, že si jej odčítají od daně. Dar si odčítají ze základu daně – tj. započítávají jej do nákladů své činnosti. V praxi to např. znamená, že podle daňového pásma, ve kterém se podnikatel – fyzická osoba nachází, dává 53 až 83 % z vlastní kapsy. Nejméně ztrátový je podnikatel s největším ziskem.
V daňové legislativě na začátku roku 1996 platilo, že:
Otázky sponzorství pro právnické i fyzické osoby řeší zákon č. 586/92 Sb., o dani z příjmů v platném znění.

Pro fyzické osoby v § 15 odst. 8:

Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím a právnickým osobám se sídlem na území ČR na financování vědy a vzdělávání, kultury, školství, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní náboženské pro státem uznávané církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Pro právnické osoby v § 20 odst. 4:

Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutým obcím a právnickým osobám se sídlem na území ČR na financování vědy a vzdělávání, kultury, školství, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro státem uznávané církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 2 % ze základu daně.
Pojem daru zahrnuje plnění uskutečněné v peněžní formě, naturální formě nebo jako bezplatně provedenou službu. Dar lze poskytnout na účely stanovené zákonem na podporu činnosti určité organizace bez konkrétního účelu, anebo na určitou konkrétní akci nebo projekt organizace. Na takové akci může být uvedeno jméno dárce (sponzora), který zde rovněž může propagovat svou firmu distribucí vlastních propagačních materiálů.
Pokud ale jako oplátku za dar uvedete více než jméno sponzora – například ceník zboží – jde zde již o reklamu, tedy o podnikání a musíte uvést daně podle platných předpisů.
Důležitá je také podmínka vyplývající z § 7 zákona č. 586/1992 Sb., že i zboží a služby poskytnuté zdarma podléhají dani z přidané hodnoty (DPH). Pokud je tedy dárce registrován jako plátce DPH a dá vám něco zdarma, musí odvést příslušnou daň z přidané hodnoty.
Za předcházející rok platí podnikatelé daně na jaře, dar však musí být uskutečněn do konce předcházejícího roku. Nejvýhodnějším obdobím je pro shánění sponzorských příspěvků je proto teoreticky listopad a prosinec. V praxi ovšem mají v tomto období někteří podnikatelé mnoho práce a jsou daleko přístupnější v jiných, klidnějších měsících.
Trochu odlišná je situace u zahraničních dárců, kde záleží na zákonných úpravách konkrétního státu a také na znění smlouvy o poskytnutí věcného daru. Podle § 93 písm. c vyhlášky MF ČR č. 93/ 1993 Sb. ve znění vyhlášky č. 146/94 Sb., o osvobození zboží od dovozního cla, jsou dary věnované v rámci mezinárodních vztahů osvobozeny od cla. Současně jsou podle § 43 odst. 5 zákona č. 196/1993 Sb., kterým mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb. a zákon 586/1992 Sb. osvobozeny od daně podle odst. 6 téhož paragrafu.
Stejně tak je podle § 71 vyhlášky MF ČR č. 93/1993 Sb., o osvobození zboží od dovozního cla, osvobozeno od cla zboží určené k charitativním účelům a současně podle § 43 odst. 5 zákona č. 196/1993 Sb. i od daně z přidané hodnoty.
V případě, že občanské sdružení nebo nadace obdrží knižní nebo jiný dar ze zahraničí, který představuje projev dobré vůle a přátelství vyjádřený ústředními orgány státní správy, správními úřady nebo sdruženími provozujícími veřejně prospěšnou činnost, lze na základě písemné žádosti adresované příslušné celní správě požádat o osvobození od cla a celních poplatků, a to podle § 93 vyhlášky č. 93/1993 Sb. Vyhoví-li celní orgán a dovezený dar je osvobozen od cla, je automaticky podle platných zákonů také osvobozen od daně z přidané hodnoty, kterou by, kdyby byla tato daň vyměřena, vybraly celní orgány proclívající zásilku s obdrženým darem.
Pro dovozy zboží pro neziskové organizace vystaví v rámci programu Phare potvrzení pro celní úřad Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

 

Podporují nás

Tiskárna Dragonpress

Studio Breisky

 

Stanovy

o.s. DOMÁCÍ UMĚNÍ – Stanovy občanského sdružení

 

About Home Art

We realized a few years ago that one remarkable cultural period is disappearing, as a whole and forever. The period between 1948 – 1989 was an era in which homemade artifacts created by common people and used to decorate their houses originated in Czechoslovakia. Artifacts, while by no means of an impressive artistic or aesthetic quality, that are of an indisputable historical value, as they establish an important evidence of artistic and aesthetic perception and the level of craftsmanship of artistically uneducated people of this age. We have also realized that the art of ordinary people in this period differs from all the already known, labelled and characterized expressions of uneducated artists, sculptors and designers of folk art, art brut, naïve art etc.

It should be noted that this era is extraordinary in the overall context of the history of culture, whose origins lie somewhere in prehistory when man began to decorate his dwellings with his own creations. Important is also the fact that it was completely detached from both the folk traditions – with a pre-Christian core – and the Christian traditions. The objects that emerged carried no hidden messages, no protective mission nor allegory and were only used for decoration of a home and for the joy of its inhabitants. It is significant that this period did not dissolve by a sudden cultural enlightenment and replacing of Home Art by refined artistic creations products. On the contrary, its place was taken over by much worse industrial kitsch of both local and foreign origin. During the exhibitions of Home Art, we also discovered that such hindsight is important not only for the older generation who experienced the era when Home Art artifacts were created or was actively participating in the creation, but it is also important for the young generation for which we have revealed a new and unfamiliar world. It is surprising how shallow but wide the ocean of folk imagination was and how many unbelievable things could be made from mostly waste material.

It is apparent that the vast majority of the Home Art artifacts originated from the lack of goods on the market and the abundance of free time of the creators; and sometimes also because the price of the product, which could be quite easily emulated by material acquired ‘for free’ at work, was too high at the retail level. It is obvious from the memories of the artists with whom we had the opportunity to speak, that their creations were often made at work when waiting for material to be imported or to be sent to work somewhere, or during the army service.

Hundreds of men and women were then creating various interior accessories from material that was just at hand at home or which was possible to take away from work, by their own hands and usually also of their own design. Also soldiers, after securing our state borders from the enemy and cleaning weapons, produced small artifacts for their beloved somewhere far away. It seemed so simple and easy to be an artist. It sufficed to take welding wire or plywood or a chemlon ball (synthetic yarn) and a new piece of artwork was created with very little effort in the kitchen’s corner. It is the word ‘effort’ which is probably the most characteristic for these works. The effort to create something pretty and also useful, the effort to beautify the home and to create something artistic was key.

You can certainly find much more valuable works of art in prominent galleries and museums; however, the image of the history of Czech art effort would be incomplete without knowledge of Home Art. For it is quite possible that this period has been the last one in which people decorated their abodes by their own hand-made products.